PRZEDSZKOLE.pl

  • DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA - oceniana jest artykulacja - czyli to, w jaki sposób Twoje dziecko wypowiada poszczególne głoski języka polskiego, praksja oralna - czyli to, czy Twoje dziecko potrafi używać narządów mowy (języka, warg, policzków) zgodnie z zamierzeniem, zgryz, anatomia narządów mowy, komunikatywność mowy. Po przeprowadzeniu takiego badania, uzyskasz informację, czy Twoje dziecko mówi prawidłowo pod względem fonetycznym i komunikatywnym,  Niektóre odchylenia od tzw. normy są rozwojowe i same zanikną, w przypadku innych potrzebne jest wspomaganie rozwoju mowy lub terapia logopedyczna. Logopeda na podstawie badania dobierze najlepszą formę terapii logopedycznej.

 

  • TERAPIA LOGOPEDYCZNA - obejmuje szereg ćwiczeń w formie zabawy, odbywających się przy lustrze, na dywanie, na piłce, na dysku balansacyjnym, z wykorzystaniem komputera, mikrofonu, wibratora logopedycznego i innych przyrządów i pomocnych narzędzi. Korygujemy wady wymowy, takie jak seplenienie, kappacyzm, gammacyzm, rotacyzm. Pracujemy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, oligofazją, niepłynnością mowy, jąkaniem wczesnodziecięcym.

 

  • KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWA - dla dzieci niemówiących i słabo mówiących, dzieci ze spektrum autyzmu lub z innymi zaburzeniami i schorzeniami utrudniającymi mowę werbalną.

 

  • BADANIE SŁUCHU FONEMATYCZNEGO - to badanie prowadzone przez logopedę. Jeśli Twoje dziecko nie słyszy różnicy pomiędzy podobnie brzmiącymi głoskami, np. koza - kosa, bułka - półka, może wymawiać je nieprawidłowo. Sprawdź to, zanim Twoje dziecko utrwali nieprawidłową wymowę.

ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE

Zajęcia z pedagogiem

  • BADANIE LATERALIZACJI - oceniana jest stronność ciała, inaczej dominacja półkulowa. Dzięki temu badaniu uzyskasz informację, która półkula mózgu Twojego dziecka dominuje, a zarazem, czy nie jest lewostronne (leworęczne, lewonożne, lewooczne), lub czy jego lateralizacja nie jest skrzyżowana. Skrzyżowana lateralizacja niesie za sobą szereg utrudnień, m.in. zagrożenie dysleksją rozwojową, a dziecko leworęczne może mieć wolniejszy rozwój mowy. Aby zmniejszać takie utrudnienia warto wspierać funkcję prawej i lewej półkuli mózgu stosując odpowiednie ćwiczenia.

 

  • BADANIE UMIEJĘTNOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECKA OD 0 DO 6 R.Ż. - oceniany jest rozwój dziecka w kilku sferach: rozwój poznawczy, ruchowy, społeczno-emocjonalny, w tym w zależności od wieku dziecka rozwój mowy, rozwój umiejętności manualnych, postrzegania wzrokowego i słuchowego, logicznego myślenia. W przypadku dzieci najmłodszych oceniany jest rozwój psychoruchowy w tym umiejętności orofacjalnych i odruchów ustno-twarzowych. Konsultujemy rodziców ze specjalistami wczesnej internwencji, rehabilitantami, terapeutą metody Bobath i Vojta, neurologiem.

 

  • WCZESNA NAUKA CZYTANIA - to zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku od 3r.ż. lub od 2r.ż.(po ocenie rozumienia, koncentracji uwagi, pamięci słuchowej i wzrokowej). Mózg dziecka rozwija się najszybciej do 6r.ż. Wtedy też, przyswaja ono najszybciej i najwięcej informacji. Warto wykorzystać ten moment, aby w formie zabawy wprowadzić dziecko w świat sylab i wyrazów. Pracujemy metodą symultaniczno-sekwencyjną wg. prof. J. Cieszyńskiej. Metoda ta zakłada naukę czytania poprzez zapamietywanie sylabowe i całościowe (globalne).

 

  • WSPIERANIE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z GOTOWOŚCIĄ SZKOLNĄ - to zajęcia kierowane do dzieci, które powinny, a nie osiągnęły jeszcze gotowości szkolnej, lub tych, u których nauczyciele dostrzegli pewne braki w umiejętnościach przedszkolnych i szkolnych. Zajęcia w formie zabawy, polegają na kształtowaniu umiejętności grafomotorycznych (manualnych) związanych z pisaniem, kreśleniem po śladzie, pisaniem w liniaturze, umiejętności percepcyjnych, koordynacyjnych, słuchowych, matematycznych (logicznego myślenia).

sowkagabinet.pl